Wskazówki dla autorów numerów poświęconych zagadnieniom językoznawstwa

 1. Wersję elektroniczną artykułu należy wysłać w załączniku e-maila na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , a w treści wiadomości podać numer telefonu kontaktowego oraz afiliację.
   
 2. Artykuł należy przygotować w formacie doc., docx. lub RTF, a plik nazwać własnym imieniem i nazwiskiem oraz nazwą filologii, katedry bądź instytutu. Prosimy nie umieszczać danych osobowych ani w tekście, ani we właściwościach pliku.
   
 3. Objętość tekstu nie może przekraczać 15 stron z podwójną spacją między wierszami (35 000 znaków ze spacjami).
   
 4. Na samym końcu artykułu należy umieścić streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim o długości nieprzekraczającej 10 linijek.
   
 5. Artykuły autorów z tytułem magistra muszą posiadać rekomendację pracownika samodzielnego, w przypadku doktorantów ich opiekuna naukowego.
   
 6. Tekst powinien być obustronnie wyrównany, z marginesami 2,5 cm.
   
 7. Czcionka: Times New Roman 12.
   
 8. Dane bibliograficzne do cytatów i odniesień należy podawać w nawiasie w głównym tekście artykułu.
   
  1. Powołując się na źródła, należy podać w nawiasie rok publikacji. Jeżeli ze zdania nie wynika jednoznacznie, kto jest autorem cytowanego źródła, prócz roku wydania należy podać w nawiasie nazwisko autora, ewentualnie również numer strony poprzedzony skrótem s. w języku polskim; p. (jedna strona) lub pp. (zakres stron) w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim; S. w języku niemieckim. Zakres stron zapisujemy z półpauzą, np. pp. 15–31.

   Let us now consider the caused-motion construction, which has been analyzed in detail by Goldberg (1995).

   Words that are attracted to a particular construction are referred to as collexemes of this construction (Stefanowitsch and Gries, 2003, pp. 214–215).  
    
  2. Więcej odniesień w jednym nawiasie rozdzielamy średnikami.

   Within RT lexical pragmatics (Wilson, 2003; Wilson and Carston, 2007; Sperber and Wilson, 2008), word meaning is pragmatically inferred on top of being encoded.
    
  3. Jeśli źródło ma kilku autorów/redaktorów, należy podać nazwisko pierwszego z nich z odpowiednim skrótem: w tekście polskim „i in.”, w angielskim, francuskim i włoskim „et al.”, w fińskim „ym.”, w hiszpańskim „y otros”, w niemieckim „u. a.”, w portugalskim „e outros”, w węgierskim „és mások”, np.  (Ashcroft et al., 1990, 28).
    
  4. Jeśli artykuł odnosi się do więcej niż jednego tekstu tego samego autora z tego samego roku, w bibliografii teksty te należy oznaczyć kolejnymi literami alfabetu i tych samych oznaczeń używać w tekście, np.:

   Research by Durgin (2003b) has yielded new findings about the role of counseling in treating childhood obesity.
    
  5. Cytatów dłuższych niż 5 linijek nie  należy zamykać w cudzysłowach, lecz wciąć z lewej strony. Nie ma potrzeby dodatkowego wyodrębniania ich kursywą. Dane bibliograficzne należy umieścić w nawiasie po kropce kończącej cytat. 
    
  6. Pominięcie fragmentów cytatu należy zaznaczyć wielokropkiem w nawiasach kwadratowych: [. . .].
    
  7. Niezbędne przypisy rzeczowe, wyjaśniające i dygresyjne umieszcza się na dole każdej strony.
 1. Kompletną bibliografię należy zamieścić na końcu artykułu, a niezbędne skróty, interpunkcję i wielkie litery dostosować do języka artykułu. Format bibliografii jest wzorowany na stylu APA. W tekście artykułu tytuły artykułów i innych krótszych form piszemy w cudzysłowie, a w bibliografii nie wymagają żadnego wyróżnienia. Uwaga: w języku angielskim, od wielkiej litery piszemy wszystkie wyrazy tytułów czasopism dłuższe niż 3 litery, ale w tytułach książek i artykułów – jedynie pierwszy wyraz tytułu i podtytułu. 

  1. książka:
   nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). tytuł. miejsce wydania: wydawnictwo.
    
   Chomsky, N. (1986). Knowledge of language. New York: Praeger.
    
  2. artykuł z książki (w zależności od języka artykułu należy użyć odpowiedniego skrótu: Red./ Ed./ Éd. / Hg./ Szerk./ Toim.):
   nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). tytuł artykułu. inicjał imienia i nazwisko redaktora/redaktorów (Red.), tytuł książki (numery stron). miejsce wydania: wydawnictwo.

   Rissanen, M. (1999). Syntax. R. Lass (Ed.), Cambridge history of the English language (pp. 187–331). Cambridge: Cambridge University Press.

    
  3. artykuł z czasopisma:
   nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). tytuł artykułu. tytuł pisma, rocznik(numer), numery stron.

   Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science. Science, 159(3810), pp. 56–63.

   Iverson, G. K. (1989). On the category supralaryngeal. Phonology, 6, pp. 285–303.
    
  4. książka pod redakcją (w zależności od języka artykułu należy użyć odpowiedniego skrótu: Red./ Ed./ Ed./ Hg./ Red./Szerk./ Toim.):
   nazwisko, inicjał imienia. (Red.). (rok wydania). tytuł. miejsce wydania: wydawnictwo.

   Ritzer, G. (Ed.). (2007). Blackwell Companion to Globalization. Oxford: Blackwell.
    
  5. książka w tłumaczeniu (w zależności od języka artykułu należy użyć odpowiedniego skrótu: tłum./ trans./ trad./ Übers./ ford./ suom.):
   nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). tytuł(inicjał imienia i nazwisko tłumacza, tłum.). miejsce wydania: wydawnictwo.

   Althusser, L. (1971). Lenin and Philosophy and Other Essays (B. Brewster, trans.). London: New Left Books.
    
  6. artykuł z czasopisma internetowego:
   nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). tytuł artykułu. tytuł pisma, rocznik(numer pisma), numery stron/n.n. URL lub DOI [Uwaga: bez kropki na końcu]

   Ashe, D. D. et al. (2001). Shyness, loneliness, and attitude toward celebrities. Current Research in Social Psychology6. http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/cri.6.9

    
  7. artykuł z gazety internetowej:
   nazwisko, inicjał imienia. (rok, miesiąc dzień wydania). tytuł artykułu. tytuł gazety. URL [Uwaga: bez kropki na końcu]

   Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. http://well.blogs.nytimes.com
    
 1. Rodzaj cudzysłowów, kapitalizację oraz szyk interpunkcji należy dostosować do języka, w którym napisany jest artykuł, np.:

    a.   język angielski
  • “quotation” (page number). 
  • “ ‘quotation within quotation’ ” (page number).
  • Footnote number after full stop: _______.1
  • Closing quotation mark after full stop:    .”
    b.   język fiński
  • ”lainaus” (sivunumero)
  • ”  ’lainaus lainauksen sisällä’  ” (sivunumero).
  • Loppuviitteen numero pisteen jälkeen: : _______.1
  • Lainauksen päättävä lainausmerkki pisteen jälkeen: .”

    c.   język francuski
  • « citation » (numéro de la page).
  • « „ mots cités à l’intérieur d’une citation ” » (numéro de la page).
  • Numéro de la note avant le point final 1.
  • Le guillemet fermant la citation avant le point final :     ».
    d.   język hiszpański
  • «citación»  (número de la página).        
  • «  “citación interna” » (número de la página).
  • No de la nota antes del punto: _______.1
  • Comillas cerrando antes del punto:    ».
    e.   język niemiecki
  • „Zitat“ (Seitennummer).
  • „  »Zitat im Zitat«  “ (Seitennummer).
  • Anmerkungsnummer vor Satzzeichen  : _______1.
  • Anführungszeichen vor Satzzeichen:    “.
    f.   język polski:  
  • „cytat” (numer strony).  
  • „  »cytat wewnątrz cytatu« ” (numer strony).        
  • Numer przypisu przed kropką: _______1.
  • Cudzysłów zamykający przed kropką:    ”.
    g.   język portugalski
  • «citação» (número da página).   
  • «    “cit. interna”   » (número da página).
  • No da nota antes do ponto: _______.1
  • Aspas fechando antes do ponto:    ».
    h.   język węgierski
  • „idézet” (oldal száma).   
  • „     »idézeten belüli idézés«    ” (oldal száma).
  • A lábjegyzet száma a pont után: _______.1
  • A berekesztő idézőjel a mondat végi  pont után:    .”
    i.   język włoski
  • “citazione” (pagina).
  • “  »citazione all’interno di un’altra citazione«   ” (pagina).
  • Il numero di richiamo della nota davanti al punto fermo: _______1.
  • Le virgolette di chiusura davanti al punto fermo: ”.


 1. Dłuższe i częste cytaty z tekstów obcojęzycznych proponujemy umieszczać w przypisie dolnym, natomiast w tekście artykułu posługiwać się ich tłumaczeniami, również w cudzysłowie, np.:

Sam Bernardin zdaje się poddawać Polakom makiaweliczną zasadę stosowaną przez Holendrów: „Interes Holandii, jak w przypadku każdego nowoczesnego społeczeństwa, zasadza się na nieszczęściu jej sąsiadów” 1.

1 „L’intérêt de la Hollande, comme celui de toute société moderne, consiste dans le malheur de ses voisins” (8).

 1. Wszystkie omawiane formy, wyrazy, zwroty i zdania, a także zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski, wyróżniamy kursywą. Proszę zwrócić uwagę na krój znaku interpunkcyjnego po tekście zapisanym kursywą. Powinien on już być zapisany czcionką prostą.

  Węgierskie
  tíz i permskie das to iranizmy. 

  Sufiksy -accio, -accia mają w języku włoskim zabarwienie pogardliwe.
   
 2. Definicje oraz znaczenie wyrazów i wyrażeń zapisujemy w cudzysłowie apostrofowym, bezpośrednio po definiowanym wyrazie, np.

  Polskim wyrażeniom z przydawką dopełniaczową odpowiadają w języku węgierskim wyrażenia z przydawką dzierżawczą: a hónap vége ‘koniec miesiąca’, a orvos megérkezése ‘przybycie lekarza’ az évforduló alkalmá(ból) ‘(z) okazji jubileuszu’.
   
 3. Wszystkie ilustracje oraz tabele powinny być ponumerowane oraz opisane, np.:

       Table 6. Ratios of real expenditure per capita in the United States
       Figure 3. Performance of various similarity measures for noisy data
       Rys.1. Schemat budowy dramatu według Freytaga
   
 4. W tekście artykułu powinno znajdować się odniesienie do każdej ilustracji i tabeli, np.:
   
        The first column of table 2 displays…
        (rys. 1)/(fig. 5) /(des. 4)/ (dib. 3)/ (Bild 3)/
   
 5. Przy wyborze grafik należy wziąć pod uwagę kwestię praw autorskich.
   
 6. Jeśli wywód wymaga podziału na numerowane sekcje, proponujemy następujący format:

       1., 2., 3.,1.1.,
       1.2., 2.1., 2.2.

 

 
 
Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524